Bạt kéo ngoài trời che nắng mưa dạng mái xếp

400.000